علمی و دانشگاهی > پژوهش

قیاس وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ها در ایران و چند کشور دیگر

هدف کتابخانه‌های دانشگاهی حمایت از تحقق رسالت‌های سه‌گانه (آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی) دانشگاه‌ها است. در نتیجه، طراحی وب‌سایت باید با توجه به دیدگاه‌هایی انجام شود که کارکردهای کتابخانه را در راستای تحقق رسالت دانشگاه‌ها انجام دهد.

به گزارش ورگ، در حال حاضر، ضعف‌ها و مشکلاتی در دیدگاه‌های نظری از جمله شناسایی عناصر و ویژگی‌های مهم در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی دیده می‌شود. بنابراین با هدف شناسایی عناصر و ویژگی‌های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با استفاده از شیوه مورد پژوهشی (Case Study) انجام شد.

مورد بررسی در این تحقیق از ‎۲۰ وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر چهار کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، و ‎پنج وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (جهت مقایسه) تشکیل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته‌ای شامل ۲۷ ویژگی بود که همه وب‌سایت‌های مورد نظر با آن ارزیابی شد.

نتایج به دست آمده از یافته‌های تحقیق به پنج سوال اصلی در رابطه با شناسایی مهم‌ترین عناصر ویژگی‌های مطرح در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی، میزان همخوانی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی انتخاب شده با معیارهای مورد نظر پژوهش شناسایی مشکلات اساسی سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی مورد بررسی، وجود بیشترین عناصر مشترک در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و در نهایت ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایت‌های‌های کتابخانه‌های دانشگاهی پاسخ داد.

نتایج به دست آمده نشان داد میزان همخوانی وب‌سایت‌های مورد نظر، بررسی خارجی با معیارهای تحقیق در مجموع حدود ۷۸ درصد و میزان همخوانی وب‌سایت‌های ایرانی حدود ۴۵ درصد بوده است.

همچنین از حداکثر میانگین ‎پنج امتیاز، برای ‎۲۷ ویژگی مورد نظر، میانگین گروه مورد بررسی خارجی ۳.۸۸ و میانگین گروه ایرانی ۲.۲۷ بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از طراحی ضعیفی برخوردار هستند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارائه شد.

این تحقیق با عنوان «بررسی عناصر و ویژگی‌های مطرح در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی» توسط احمدرضا اصغری پوده انجام شده و رحمت الله فتاحی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنمای او در این پژوهش بوده است.

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code